Zpracování osobních údajů

Definice

Na toto ustanovení se vztahují následující definice:

 • „Správce“ znamená stranu, která určuje účel a způsoby zpracování osobních údajů. Pokud vystupují obě strany jako správce, jsou označovány jako „společní správci“.
 • „Incident porušení zabezpečení osobních údajů“ je souhrn okolností, které zahrnují skutečnou nebo důvodnou možnost neoprávněného přístupu k osobním údajům, možnost jejich držení, ztráty nebo zničení. Okolnosti, které přispívají k incidentu porušení zabezpečení osobních údajů, mohou být úmyslné nebo neúmyslné nebo náhodné a přístup k údajům, jejich ztráta nebo zničení mohou být potvrzené nebo domnělé.
 • „Zákony o ochraně osobních údajů“ představují platné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů libovolné země, státu nebo obce, které jsou příslušné k regulaci činností, na než se vztahuje tato smlouva.
 • „Upravené osobní údaje“ znamenají osobní údaje, které kupující zkombinuje s jinými údaji nebo informacemi, mimo jiné včetně údajů o geografické poloze, identifikátorů fyzických osob, které nejsou majetkem prodávajícího, nebo veřejně dostupných údajů. Aby nevznikly pochybnosti, upravené osobní údaje jsou podmnožinou osobních údajů.
 • „Osobní údaje“ znamenají informace a údaje vyměňované v souvislosti s touto smlouvou, které se týkají libovolné identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, případně osoby, na kterou se vztahují zákony o ochraně osobních údajů, pokud by vznikl rozpor s platnými zákony.
 • „Zpracování“ znamená libovolnou činnosti nebo souhrn činností, které jsou prováděny s osobními údaji, nebo souhrny osobních údajů bez ohledu na to, zda probíhají pomocí automatických prostředků či nikoli, např. shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, úpravy nebo změny, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělení formou přenosu, šíření nebo jiný způsob zpřístupnění, sdílení, harmonizace nebo slučování, omezení, smazání nebo zničení.

Dodržování zákonů.

Aby mohly poskytované produkty nebo služby fungovat tak, jak je zamýšleno, vyžadují shromažďování osobních údajů. Obě smluvní strany budou dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů týkající se osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s činností vyplývající z této smlouvy. Smluvní strany budou v nezbytném rozsahu a v dobré víře spolupracovat na provedení změn nebo uzavření dodatečných smluv, které budou případně vyžadovat změny v zákonech o ochraně osobních údajů.

Vlastnictví osobních údajů.

Všechny osobní údaje obsažené v produktech nebo službách jsou majetkem prodávajícího.

Identifikace správce.

Před poskytnutím osobních údajů prodávajícímu je správcem osobních údajů kupující a je odpovědný za všechny povinnosti týkající se těchto údajů, mimo jiné včetně poskytnutí sdělení pro jednotlivce, za které předává osobní údaje prodávajícímu. Jakmile kupující poskytne osobní údaje prodávajícímu, stanou se prodávající a kupující společnými správci.

Sdílená práva a povinnosti.

 • Pokud smluvní strany zpracovávají osobní údaje pro účely mimo rámec této smlouvy, přebírá příslušná strana oznamovací povinnosti.
 • Pokud jsou osobní údaje ovlivněny porušením zabezpečení údajů, je smluvní strana, v jejímž systému byly údaje uloženy, odpovědná za veškerá oznámení a s tím související náklady. Pokud to nezakazuje zákon nebo státní orgán, pod jehož pravomoc daná strana spadá, pak strana podávající oznámení vynaloží přiměřené úsilí na součinnost s druhou smluvní stranou tak, aby bylo možné provést vložení do obsahu oznámení ještě před jeho vydáním.
 • Pokud se libovolná smluvní strana při plnění této smlouvy dozví o: (i) stížnosti nebo obvinění ohledně porušení zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti s osobními údaji, (ii) žádosti jedné nebo více fyzických osob o přístup k osobním údajům, jejich opravu či odstranění nebo (iii) dotazu či stížnosti jedné nebo více fyzických osob ohledně zpracovávání osobních údajů, vynaloží daná smluvní strana přiměřené úsilí, aby to neprodleně písemně ohlásila druhé straně, pokud to nezakazuje zákon, donucovací orgány nebo státní orgán, pod jehož pravomoc daná strana spadá. Smluvní strany si vzájemně poskytnou přiměřenou obchodní pomoc při vyšetřování dané záležitosti, zjišťování relevantních informací, vypracování odpovědí, provedení nápravy nebo spolupráci při provádění žaloby, soudního nebo regulačního řízení nebo obhajoby proti nim. Smluvní strany podniknou všechny přiměřené obchodní a právní kroky na ochranu osobních údajů před jejich nežádoucím poskytnutím.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Pokud kupující poskytne prodávajícímu osobní údaje, ověří si, že má zákonné právo tak učinit. Kupující zašle oznámení fyzickým osobám, jejichž osobní údaje poskytl prodávajícímu, a to ještě před jejich poskytnutím. Prodávající má možnost zaslat oznámení za kupujícího, které bude pro tento účel rozesláno spolu s obsahem oznámení vztahujícího se na produkty a služby, které prodávající poskytuje podle této smlouvy.
 • Pokud kupující použije jiné zdroje údajů, mimo jiné včetně informací o geografickém umístění, k připojení k osobním údajům zpracovávaným v produktech nebo službách podle této smlouvy, bude mít v souvislosti s těmito upravenými osobními údaji veškeré povinnosti a odpovědnost vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů. Vytvoření a zpracování upravených osobních údajů musí být provedeno v souladu s platnými zákony, mimo jiné včetně zákonů o ochraně osobních údajů.
 • Pokud kupující využívá osobní údaje nebo upravené osobní údaje pro účely přímého marketingu, musí dodržovat a je výhradně odpovědný za dodržování zákonů o ochraně osobních údajů, a to včetně příslušné povinnosti provádět přímý marketing pouze po získání výslovného souhlasu s příslušným přihlášením.

Práva a povinnosti prodávajícího.

 • Prodávající může sdílet osobní údaje s poskytovateli služeb prodávajícího, avšak pouze v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a se všemi příslušnými ochrannými opatřeními.
 • Prodávající může ukládat osobní údaje na serverech umístěných a globálně přístupných pro subjekty společnosti UTC a jejich poskytovatele služeb v souladu se všemi příslušnými ochrannými opatřeními.
 • Pokud prodávající zpracovává osobní údaje podle této smlouvy, bude uchovávat osobní údaje po dobu platnosti této smlouvy a poté tak dlouho, jak požaduje tato smlouva, aby ochránil zákonná práva prodávajícího nebo tak, jak případně požadují nebo povolují zákony nebo požadavky na kontrolu. Pokud prodávající zpracovává osobní údaje pro účely oddělené a nesouvisející s touto smlouvou, vystupuje jako správce a přebírá zákonné povinnosti správce, a to včetně stanovení příslušné doby uchovávání.